Kort verslag NeFUB ALV

Op 22 mei is de Algemene Ledenvergadering van de NeFUB gehouden. Een kort verslag van de avond.

Martin Klomp (voorzitter) opende de vergadering. De notulen en jaarverslag werden unaniem goedgekeurd, zonder op- of aanmerkingen.

Interim-penningmeester Dorothee Vogelezang lichtte vervolgens de jaarrekening 2018 toe. Er zijn geen grote opmerkelijkheden geconstateerd gedurende het jaar. Joost Schram benoemt namens de kascommissie zijn bevindingen. De aanbevelingen vanuit het vorige jaar zijn meegenomen in het financiële beleid. De opmerkingen van de kascommissie zijn doorgevoerd of zullen na de vergadering doorgevoerd worden. Er is in 2018 een positief resultaat behaald. Na het bespreken is ook de jaarrekening vervolgens unaniem goedgekeurd.

Het agendapunt Bestuurlijke verkiezingen begon met het aftreden van Jorg Andree (bestuurslid FAN) en Daniël Nicolai (bestuurslid Media & PR). Beiden stelden zich niet herkiesbaar en werden bedankt voor hun diensten. Vervolgens zijn Dorothee Vogelezang (secretaris) en Margreeth van Linge (bestuurslid Jeugd & Ontwikkeling) herbenoemd. Vincent Ruger werd ten slotte benoemd als bestuurslid Topsport.

Agendapunt Van competitiedagen naar competitierondes bleek een lastig onderwerp. Belangrijkste onderwerp hierin was het voorstel om ook op zondagen competitiewedstrijden te gaan spelen. Er waren vertegenwoordigers van zowel de scheidsrechters- als de competitiecommissie aanwezig. Na een lange discussie bleek er onvoldoende draagvlak om het voorstel uit te voeren.

Agendapunt Aanpassing van het licentiesysteem werd zonder wijzigingen aangenomen. Vervolgens zijn ook de voorgestelde wijzigingen aan het wedstrijdreglement en wedstrijdreglement jeugd aangenomen.

Aan het einde van de vergadering benoemde het bestuur de openstaande vacatures en het belang van het vullen hiervan. Na de rondvraag sloot Martin de vergadering af.

De notulen van de ALV zullen binnenkort naar de verenigingen gestuurd worden.