Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

Sinds 2017 heeft de NeFUB een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekerden die hieronder vallen zijn het bestuur, directie, vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van de NeFUB. Met vrijwilligers worden commissieleden, stafleden van de nationale teams en scheidsrechters bedoeld. Vrijwilligers dienen lid te zijn van, een vereniging aangesloten bij, NeFUB. Deze verzekering is aanvullend op de persoonlijke verzekering. Deze moet altijd eerst aangesproken worden, voordat van de verzekering van de NeFUB gebruik gemaakt wordt.

De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor schade die aan anderen is toegebracht en waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. De verzekering is van toepassing bij schade aan personen, aan zaken en voor financiƫle gevolgschade. Verzekerd zijn bedragen die betaald moeten worden bij aansprakelijkheid voor de volgende zaken:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid (schade die verzekerden hebben veroorzaakt bij andere personen en bedrijven)
 • Productaansprakelijkheid (schade die producten hebben veroorzaakt aan andere personen en bedrijven)
 • Werkgeversaansprakelijkheid (ongelukken en beroepsziekten die ontstaan tijdens het werk)
 • Milieu-aansprakelijkheid (schade door plotselinge en onverwachte milieuvervuiling)

De dekking geldt uitsluitend voor aanspraken voortvloeiende uit een handelen of nalaten van een verzekerde dat zich in Nederland voordoet. Het dekkingsgebied is de gehele wereld voor reizen die de verzekerde maakt in uitoefening van de NeFUB.

Niet verzekerd zijn bijvoorbeeld schade die expres wordt veroorzaakt of die zijn veroorzaakt door vliegtuigen, schepen of motorrijtuigen.

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade door of in verband met:

 • Smaad, laster, belediging, oneerlijke mededinging, aantasting van de eer en/of goede naam, frauduleuze handelingen
 • Het op enigerlei verloren gaan van geld en/of geldwaarden
 • Ontwikkeling van software, advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van hard- en software
 • Het niet, niet tijdig of niet volledig leveren van de overeengekomen prestatie en/of dienst
 • Aansprakelijkheid voortvloeiende uit inbreuk op patenten, octrooien, licenties en dergelijke
 • Aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Wet Ketenaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en beleidsbepalers

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Verzekerden die onder de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering vallen zijn werknemers in loondienst, uitzendkrachten, oproepkrachten en stagiaires.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorziet niet in personenschade die verzekerden leiden als gevolgd van een verkeersongeval (bij gebruik van motorrijtuigen). Daarvoor is de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor personenschade als direct gevolg van verkeersschade. Onder het begrip personenschade wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Deze verzekering is eveneens van kracht voor vrijwilligers, niet voorkomend op de loonlijst/ledenlijst. Met vrijwilligers worden commissieleden, stafleden van de nationale teams en scheidsrechters bedoeld. Vrijwilligers dienen lid te zijn van de NeFUB. De dekking is uitsluitend van kracht tijdens deelname aan alle in NeFUB verband georganiseerde of plaatsvindende evenementen, deelname aan activiteiten die de belangen van de NeFUB aangaan en het van huis gaan naar plaatsen waar de verzekerde de hiervoor genoemde werkzaamheden verricht en het van die plaatsen naar huis gaan. In het geval van schade dient te worden aangetoond dat de getroffene ten tijde van het ongeval werkzaam was als vrijwilliger voor de NeFUB.