Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Hoofdstuk 6: Straffen

Ga naar hoofdstuk:   1  |  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  

601 Algemene regels bij tijdstraffen
1) Als er een overtreding wordt begaan, die tot een tijdstraf leidt, dient de overtreder bestraft te worden.
Als de scheidsrechters de overtreder niet kunnen aanwijzen, of als één van de begeleiders een overtreding begaat, dan zal de aanvoerder een veldspeler die nog geen tijdstraf uitzit, aanwijzen om deze tijdstraf uit te zitten. Weigert de aanvoerder dit te doen, of is hij gestraft, dan kiezen de scheidsrechters zelf de speler.
Alle uitgevoerde tijdstraffen worden op het wedstrijdformulier genoteerd met tijd, spelersnummer, soort tijdstraf en oorzaak van de tijdstraf. Indien een overtreding die leidt tot een tijdstraf wordt begaan gedurende een onderbreking, wordt het spel vervolgd volgens hetgeen die onderbreking veroorzaakte.
Een bestrafte aanvoerder verliest het recht de scheidsrechters aan te spreken tenzij hem iets gevraagd wordt.


2) Een bestrafte speler dient gedurende de gehele straftijd op de strafbank te zitten.
Een speler die een tijdstraf ontvangt gedurende strafballen na extra tijd hoeft niet plaats te nemen op de strafbank. Een tijdstraf die aan het eind van de wedstrijd nog niet is afgelopen, loopt door in de extra tijd. Na de extra tijd vervallen alle tijdstraffen met uitzondering van wedstrijdstraffen.
Een bestrafte speler moet aan dezelfde kant van de middellijn zitten als zijn team, behalve als het wedstrijdsecretariaat en de strafbanken zich aan dezelfde kant van het veld bevinden als de wisselzones. Tijdens pauzes in de reguliere speeltijd mag een gestrafte speler de strafbank verlaten. Tijdens de pauze tussen de reguliere speeltijd en de extra speeltijd mag een gestrafte speler de strafbank niet verlaten. Een bestrafte speler mag niet deelnemen aan een time-out. Een speler wiens straftijd is afgelopen dient de strafbank meteen te verlaten, tenzij het aantal tijdstraffen van het team dit onmogelijk maakt of als het om een persoonlijke straf ging. De keeper wiens straf afloopt mag de bank pas verlaten bij de volgende onderbreking.
Een bestrafte speler die geblesseerd is mag op de strafbank vervangen worden door een speler die nog geen tijdstraf heeft. Beide spelers worden genoteerd op het wedstrijdformulier met het nummer van de speler die de straf daadwerkelijk uitvoert tussen haakjes. Als de geblesseerde speler het veld betreedt voordat de tijdstraf is afgelopen, wordt wedstrijdstraf 1 opgelegd.
Als het wedstrijdsecretariaat er verantwoordelijk voor is dat een speler onterecht te vroeg wordt toelaten tot het veld en de fout wordt opgemerkt tijdens normale speeltijd, dan herneemt de speler zijn positie op de strafbank. Dit leidt niet tot extra straf en de speler keert terug in het veld als zijn reguliere straftijd afloopt.


3) Als een keeper één of meer twee-minuten tijdstraffen krijgt, dan zal de aanvoerder een speler, die niet al gestraft is, uitkiezen om de straf uit te zitten.
Een keeper die een vijf-minuten tijdstraf of een persoonlijke straf krijgt, zal de straf zelf uitzitten.
Als een keeper één of meer twee-minuten tijdstraffen krijgt op het moment dat hij straffen uitzit, of deze tegelijkertijd krijgt met een vijf-minuten tijdstraf of een persoonlijke straf, zal hij de straf zelf uitzitten.
Als een keeper straffen uitzit en een reserve keeper is niet beschikbaar, dan heeft het team maximaal drie minuten om een speler voldoende uit te rusten, maar geen van deze tijd mag worden gebruikt voor een warming-up. De nieuwe goalkeeper zal als zodanig worden gemarkeerd op het wedstrijdformulier, en de tijd van de wissel zal worden genoteerd.
Als de straf is afgelopen, mag de keeper het veld niet betreden totdat het spel is onderbroken. Vanwege deze bepaling zal de aanvoerder een speler aanwijzen, die nog geen tijdstraf uitzit, om naast de bestrafte keeper op de strafbank plaats te nemen om na het aflopen van de tijdstraf de strafbank te verlaten. Allen de bestrafte speler zal op het wedstrijdformulier genoteerd worden. De scheidsrechters zullen samen met het wedstrijdsecretariaat een keeper, wiens straf is verlopen tijdens het spel, helpen om de strafbank te verlaten zodra het spel is onderbroken.

4) De straftijd wordt synchroon gemeten met de speeltijd.

602 Uitvoering van een tijdstraf
1) Een tijdstraf is een straf tegen het team en daarom mag een gestrafte speler niet in het veld worden vervangen tijdens de straf.

2) Tegen een speler kan slechts één tijdstraf tegelijk uitgevoerd worden. Per team kunnen maximaal twee tijdstraffen tegelijk uitgevoerd worden.
De tijdstraffen worden uitgevoerd in de volgorde in welke ze worden toegekend. Een speler, aan wie een tijdstraf is toegekend die nog niet uitgevoerd kan worden, moet tot die tijd ook op de strafbank plaats nemen. Als meer dan één tijdstraf gelijktijdig wordt toegekend aan een team, moeten de scheidsrechters aangeven welke van de nieuwe tijdstraffen als eerste moet worden uitgevoerd. Kortere tijdstraffen zullen in dit geval altijd eerder worden uitgevoerd dan langere tijdstraffen.

3) Als meer dan twee spelers van hetzelfde team gelijktijdig een tijdstraf moeten uitzitten, heeft het team het recht, met vier spelers verder te spelen.
Het team blijft met vier spelers in het veld totdat er nog maar één tijdstraf tegen het team loopt. Een speler wiens straf hiervoor afloopt blijft op de strafbank totdat het spel onderbroken is of, indien eerder, meer tijdstraffen aflopen zodat het team nog maar één tijdstraf heeft lopen. Alle gestrafte spelers in een team moeten de strafbank verlaten in die volgorde waarin hun tijdstraffen aflopen, hierbij moet wel worden gelet op de regels die gelden voor het aantal veldspelers. De scheidsrechters zullen samen met het wedstrijdsecretariaat een speler wiens straftijd afloopt tijdens het spel helpen de strafbank te verlaten zodra het spel onderbroken is.

4) Begaat een speler die een tijdstraf uitzit nog een overtreding die leidt tot een tijdstraf, dan worden deze achter elkaar uitgevoerd.
Dit staat los van het feit of de tijd voor de eerste straf al loopt of niet. Als de tijd al wel loopt en de speler krijgt een nieuwe tijdstraf, dan loopt de tijd van de eerste straf gewoon door vanaf het moment waarop de nieuwe tijdstraf is toegekend.
Achter elkaar betekent dat de volgende tijdstraf pas dan begint als de vorige geëindigd is, tenzij het team in de tussentijd meer dan één andere tijdstraf heeft gekregen waarvan de tijd nog niet loopt. Tegen een speler kunnen een onbepaald aantal tijdstraffen worden toegekend maar de persoonlijke straf wordt altijd als allerlaatste uitgevoerd.
Als een speler die een persoonlijke tijdstraf uitzit een tijdstraf oploopt, zal de persoonlijke straf opgeschort worden zodra de tijdstraf kan gaan lopen, totdat de tijdstraf afloopt of opgeheven wordt. De aanvoerder wijst dan een veldspeler aan die nog geen tijdstraf uitzit om bij de speler op de strafbank te zitten en het veld weer te betreden als de tijdstraf afloopt. Als een bestrafte speler een overtreding begaat die leidt tot een wedstrijdstraf worden de regels die gelden voor wedstrijdstraffen ook toegepast.


603 Twee-minuten tijdstraf
1) Als een team, gedurende een lopende twee-minuten tijdstraf van de tegenstander een doelpunt maakt, dan wordt de twee-minuten tijdstraf van de tegenstander opgeheven tenzij de tegenstander meer of een gelijk aantal spelers in het veld heeft.
Een tijdstraf wordt niet opgeheven als een doelpunt wordt gemaakt tijdens een uitgestelde tijdstraf of bij een strafbal of een uitgestelde strafbal.

2) Als een team meer dan twee twee-minuten tijdstraffen heeft, worden deze in de volgorde waarin ze zijn toegekend opgeheven.

604 Uitgestelde straffen
1) Alle straffen kunnen uitgesteld worden. Een straf dient uitgesteld te worden als het team dat niet in overtreding is, na een overtreding die tot een straf leidt, in balbezit blijft. Er kan slechts één straf tegelijk worden uitgesteld tenzij er sprake is van een directe doelsituatie.

2) Een uitgestelde tijdstraf houdt in dat het team dat niet in overtreding is de mogelijkheid wordt geboden door te gaan met de aanval totdat de tegenstander in balbezit komt of totdat het spel onderbroken wordt.
Een uitgestelde tijdstraf wordt nog steeds uitgevoerd aan het einde van een periode of de wedstrijd. Wordt de tijdstraf uitgevoerd omdat het overtredende team in balbezit komt dan wordt het spel hervat met een face-off. Het team dat niet in overtreding was, moet de uitgestelde tijdstraf gebruiken voor constructief aanvallend spel. Als de scheidsrechters van mening zijn dat het team tijdrekt, worden de spelers gewaarschuwd. Als het team dan nog steeds niet in de aanval gaat, wordt het spel onderbroken, de uitgestelde tijdstraf uitgevoerd en het spel hervat met een face-off.
Als de uitgestelde tijdstraf wordt uitgevoerd vanwege een andere onderbreking, dan wordt het spel hervat volgens hetgeen die onderbreking veroorzaakte.
Als het niet te straffen team een correct doelpunt maakt gedurende de uitgestelde tijdstraf, wordt het doelpunt toegekend en wordt de laatst toegekende uitgestelde twee-minuten tijdstraf opgeheven en niet opgenomen op het wedstrijdformulier. Dit heeft dan geen nadere gevolgen voor andere tijdstraffen. Weet het team in overtreding gedurende de uitgestelde tijdstraf een doelpunt te maken, dan wordt dit doelpunt afgekeurd, wordt de tijdstraf toegekend en wordt het spel hervat met een face-off. Als het niet gestrafte team een eigen doelpunt maakt wordt het doelpunt toegekend.


605 Overtredingen die leiden tot een twee-minuten tijdstraf
1) Als een speler de stick van een tegenstander slaat, blokkeert, lift of trapt, met als doel het behalen van een aanzienlijk voordeel, ofwel zonder de mogelijkheid om de bal te spelen. (901, 902, 903, 912)

2) Als een speler een tegenstander of diens stick vasthoudt, met als doel het behalen van een aanzienlijk voordeel, ofwel zonder de mogelijkheid om de bal te spelen. (910)

3) Als een veldspeler zijn stick, voet of onderbeen gebruikt om de bal boven taillehoogte te spelen. (904, 913)
Met taillehoogte wordt bedoeld de hoogte van de taille bij gewoon rechtop staan.

4) Als een speler gevaarlijk met zijn stick speelt. (904)
Hieronder valt onder andere ongecontroleerd achter en vooruit zwaaien met de stick en de stick gevaarlijk of storend boven het hoofd van de tegenstander houden.

5) Als een speler de tegenstander tegen de boarding of het doel duwt. (907)

6) Wanneer een speler een tegenstander laat struikelen, vloert of fysiek aanpakt. (909)

7) Als een aanvoerder een meting van de kromming van een stick of een controle van een stick- blad-combinatie aanvraagt en de gecontroleerde uitrusting blijkt correct. (geen teken)
De aanvoerder zal de straf uitzitten.

8) Als een veldspeler zonder stick deelneemt aan het spel. (geen teken)
Dit geldt niet voor een keeper die tijdelijk als veldspeler wordt beschouwd.
9) Als een veldspeler binnen het veld van stick wisselt buiten zijn eigen wisselzone. (geen teken)

10) Als een veldspeler nalaat zijn gebroken of gevallen stick van het speelveld op te rapen en naar zijn wisselzone te brengen. (geen teken)
Alleen duidelijk zichtbare delen hoeven verwijderd te worden.

11) Als een speler bewust beweegt om een tegenstander welke niet in balbezit is te blokkeren . (911)
Als een speler die probeert een betere positie te bereiken, in achterwaartse beweging oploopt tegen een tegenstander of een tegenstander belet te lopen in de richting die hij wil, wordt slechts een vrije slag toegekend.

12) Als een veldspeler actief de uitgooi van de keeper hindert. (915) Dit is alleen een overtreding als de veldspeler zich in het keepersgebied of binnen 3 m van de keeper bevindt, te meten vanaf de plaats waar de keeper in balbezit komt. Actief houdt in met de keeper zijdelings meebewegen of proberen de bal met de stick te spelen.

13) Als een speler, bij een inslag of een vrije slag geen 3 m afstand houdt. (915)
Dit is geen overtreding als de tegenstander tijdens de uitvoering van de vrije slag of inslag bezig is afstand te nemen. Als de tegenstander een muur plaatst op onvoldoende afstand wordt slechts één speler bestraft.

14) Als een veldspeler, liggend of zittend, de bal stopt of speelt of op een andere manier de situatie beïnvloedt. (919)
Dit is tevens een overtreding als een speler die de bal stopt of speelt met beide knieën op de grond is of met de hand waarmee hij de stick niet vasthoudt.

15) Als een veldspeler de bal met zijn hand of arm stopt of speelt. (920)

16) Als er een wisselfout optreedt. (922)
De speler die het veld verlaat moet bezig zijn de boarding te passeren voordat de nieuwe speler het veld mag betreden. In twijfelgevallen is dit slechts een overtreding als het spel er door beïnvloed wordt. Een wissel buiten de wisselzone gedurende een spelonderbreking wordt ook beschouwd als een wisselfout. De speler die het veld betreedt is degene die bestraft wordt.

17) Als een team met te veel spelers op het veld speelt. (922)
Slechts één speler wordt gestraft.

18) Als een bestrafte speler:
• zonder hierbij het speelveld te betreden de strafbank verlaat voor zijn straf is afgelopen of opgeheven;
• op de strafbank blijft zitten terwijl zijn straftijd is afgelopen.
• het veld betreedt tijdens een onderbreking voordat zijn straftijd is opgeheven of afgelopen. (925)
Het wedstrijdsecretariaat meldt dit zo snel mogelijk bij de scheidsrechters. Een speler wiens straftijd is afgelopen mag de strafbank niet verlaten als het aantal tijdstraffen van het team dit onmogelijk maakt of als het om een persoonlijke straf ging. De keeper wiens straf afloopt mag de bank pas verlaten bij de volgende onderbreking.
Wanneer de bestrafte speler het speelveld betreedt tijdens het spel dan wordt dit als spelbederf beschouwd.


19) Als een team het spel systematisch verstoort door herhaaldelijk overtredingen te maken die tot een vrije slag leiden. (923)
Hieronder valt ook wanneer een team in korte tijd vele kleine overtredingen begaat. De speler die de laatste overtreding begaat, zal de tijdstraf toegewezen krijgen. Tijdens een uitgestelde strafbal zal elke overtreding die wordt begaan door het overtredende team die leidt tot een vrije slag worden gestraft als een herhaaldelijke overtreding. Overtredingen die leiden tot tijdstraffen krijgen de tijdstraf behorend bij de overtreding. Alle tijdstraffen worden uitgevoerd door de spelers die de overtredingen hebben begaan.

20) Als een speler opzettelijk de voortgang van het spel vertraagt. (924)
Hieronder valt ook als een speler van het overtredende team de bal gedurende een onderbreking wegslaat of meeneemt, de bal opzettelijk blokkeert tegen de boarding, of de bal opzettelijk beschadigt .
Deze regel geldt ook wanneer een speler van het verdedigende team met opzet het doel verplaatst.


21) Als een team opzettelijk de voortgang van het spel vertraagt. (924)
Als de scheidsrechters vinden dat een team bijna bestraft gaat worden voor tijdrekken, zal eerst de aanvoerder indien mogelijk worden gewaarschuwd voordat actie wordt ondernomen. De aanvoerder zal een veldspeler, die nog geen tijdstraf uitzit, aanwijzen om deze tijdstraf uit te zitten. Deze regelt geldt ook wanneer een team te laat is na een pauze. Deze overtreding wordt ook gerapporteerd aan de NeFUB.

22) Als een speler of een begeleider commentaar heeft op de beslissingen van de scheids- rechters of wanneer het coachen op een storende of anderszins incorrecte manier geschiedt. (925)
Dit geldt tevens als de aanvoerder herhaaldelijk en ongegrond de beslissing van de scheidsrechters ter discussie stelt. Protesteren tegen beslissingen van de scheidsrechters wordt als spontaan beschouwd en is een kleine overtreding in vergelijking met onsportief gedrag.
Dit is ook van toepassing als een begeleider het veld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechters. De scheidsrechters zullen indien mogelijk de begeleider eerst waarschuwen voordat actie wordt ondernomen.


23) Als de keeper ondanks waarschuwen van de scheidsrechters nalaat het doel op de juiste plaats terug te zetten. (925)
Het is de verantwoording van de keeper om het doel zo snel mogelijk terug te plaatsen.

24) Als een speler ondanks aanmaningen van de scheidsrechters nalaat zijn incorrecte persoonlijke uitrusting te herstellen. (geen teken)

25) Als een speler incorrecte kleding draagt. (geen teken)
Overtredingen betreffende de kleding zullen niet leiden tot meer dan één tijdstraf per team per wedstrijd. Ontbrekende borstnummers zullen echter alleen worden gerapporteerd aan de NeFUB. De scheidsrechters zullen, indien mogelijk, de speler waarschuwen alvorens actie te ondernemen.

26) Als een keeper zonder correcte uitrusting aan het spel deelneemt. (geen teken)
Als een keeper per ongeluk zijn masker verliest, wordt het spel onderbroken en vervolgd met een face- off.

606 Vijf-minuten tijdstraf
1) Een vijf-minuten tijdstraf wordt niet opgeheven als de tegenstander een doelpunt maakt.
Als een vijf-minuten tijdstraf wordt toegekend bij een strafbal of uitgestelde strafbal worden de regels voor tijdstraffen in combinatie met strafballen ook toegepast.

607 Overtredingen die leiden tot een vijf-minuten tijdstraf
1) Als een veldspeler agressieve of gevaarlijke bewegingen met zijn stick maakt. (901)

2) Als een veldspeler zijn tegenstander met zijn stick door haken ten val brengt. (906)

3) Als een speler de bal probeert te raken door middel van het gooien van zijn stick of andere delen van zijn uitrusting. (909)

4) Als een speler zijn tegenstander ruw beetpakt of zichzelf op de tegenstander werpt. (909)

5) Als een speler zijn tegenstander tegen de boarding of het doel aan tackelt, gooit of laat struikelen. (909)

608 Persoonlijke straf
1) Een persoonlijke straf wordt altijd samen met een twee-minuten tijdstraf toegekend en begint pas te lopen als de tijdstraf afloopt of opgeheven wordt. Persoonlijke straffen kunnen onbeperkt gelijktijdig lopen.
Als een speler die een persoonlijke tijdstraf uitzit een tijdstraf oploopt, zal de persoonlijke straf opgeschort worden zodra de tijdstraf kan gaan lopen, totdat de tijdstraf afloopt of opgeheven wordt. Dan zal de aanvoerder een veldspeler, die nog geen tijdstraf uitzit, aanwijzen om deze tijdstraf mee uit te zitten en het veld weer te betreden als de tijdstraf afloopt.

2) Een persoonlijke straf treft alleen de speler en daarom mag hij worden vervangen op het speelveld.
De aanvoerder zal een veldspeler aanwijzen, die nog geen tijdstraf uitzit, om naast de bestrafte speler op de strafbank plaats te nemen om na het aflopen van de tijdstraf de strafbank te verlaten. Alleen de bestrafte speler zal op het wedstrijdformulier genoteerd worden. Als de persoonlijke straf afloopt mag de speler het veld pas betreden als het spel onderbroken is. De scheidsrechters zullen samen met het wedstrijdsecretariaat een speler wiens persoonlijke straf afloopt, tijdens het spel helpen de strafbank te verlaten zodra het spel onderbroken is. Wanneer een begeleider een persoonlijke straf krijgt, dient hij zich voor de rest van de wedstrijd naar de tribune te begeven en zal de aanvoerder een veldspeler, die nog geen tijdstraf uitzit, aanwijzen om deze tijdstraf uit te zitten.

609 Persoonlijke tien-minuten tijdstraf
1) Als de tegenstander een doelpunt maakt gedurende de persoonlijke tien-minuten straf wordt deze straf niet opgeheven.

610 Overtredingen die leiden tot een 2 minuten tijdstraf plus een persoonlijke tien- minuten straf
1) Als een speler of begeleider zich onsportief gedraagt. (925)
Onder onsportief gedrag wordt verstaan:
• zich beledigend, oneerlijk of onredelijk gedragen tegenover scheidsrechters, spelers, begeleiders, officials, toeschouwers;
gespeeld gedrag bedoeld om de scheidsrechters te bedriegen;
• opzettelijk slaan of schoppen tegen de boarding of het doel;
• het gooien van de stick of andere uitrusting, ook tijdens een onderbreking of in de wisselzone.

611 Wedstrijdstraf
1) Een speler of begeleider, die een wedstrijdstraf krijgt, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen en moet zich direct naar de kleedruimte begeven.
De organisator is er verantwoordelijk voor dat de bestrafte persoon zich naar de kleedruimte begeeft en gedurende de rest van de wedstrijd inclusief eventuele extra tijd en strafballen niet terugkeert naar het speelveld of zich op de tribune begeeft. Alle wedstrijdstraffen moeten genoteerd worden op het wedstrijdformulier en wedstrijdstraffen 3 moeten ook gerapporteerd worden.
Een speler of begeleider zal slechts één wedstrijdstraf per wedstrijd op kunnen lopen, met uitzondering van de wedstrijdstraf vanwege het niet op het wedstrijdformulier vermeld staan. Volgende overtredingen die een wedstrijdstraf tot gevolg zouden hebben, zullen worden gerapporteerd, maar geen verdere tijdstraffen zullen opgelegd worden, met uitzondering van een wedstrijdstraf vanwege het niet op het wedstrijdformulier vermeld staan.
Een wedstrijdstraf kan ook voor of na een wedstrijd toegekend worden. Een speler die voor de wedstrijd een wedstrijdstraf krijgt, mag niet aan het spel deelnemen maar er wordt dan geen bijbehorende tijdstraf toegekend. Uitzondering hierop betreft incorrecte wedstrijduitrusting die gecorrigeerd mag worden door de betreffende speler waarna deze mag deelnemen aan de wedstrijd. Iemand die een overtreding begaat die leidt tot een wedstrijdstraf mag niet deelnemen aan de wedstrijd inclusief eventuele extra tijd en strafballen.


2) Een wedstrijdstraf wordt altijd vergezeld door een vijf-minuten tijdstraf.
De aanvoerder zal dan een veldspeler aanwijzen die nog geen tijdstraf uitzit om de straf uit te zitten, inclusief eventuele andere tijdstraffen die de speler of begeleider die de wedstrijdstraf opliep nog had. Alleen de bestrafte speler zal op het wedstrijdformulier genoteerd worden. Eventuele persoonlijke straffen, die de bestrafte speler nog moest uitzitten, vervallen. Als een speler die een wedstrijdstraf gekregen heeft nog een overtreding maakt die een wedstrijdstraf tot gevolg zou hebben, dan wordt de overtreding met de zwaardere wedstrijdstraf genoteerd op het wedstrijdformulier.

612 Wedstrijdstraf 1
1) De wedstrijdstraf 1 leidt tot schorsing van de rest van de wedstrijd en heeft geen verdere bestraffing tot gevolg voor de betrokken speler.

613 Overtredingen die leiden tot een wedstrijdstraf 1
1) Als een veldspeler een niet-goedgekeurde stick, een stick bestaande uit een blad en een shaft van twee verschillende merken, of een stick met een te grote kromming van het blad gebruikt. Als een keeper een incorrect gezichtsmasker gebruikt. (geen teken)
Een stick zonder goedkeurings-markering zal altijd beschouwd worden niet goedgekeurd te zijn.

2) Als een speler of een begeleider die niet op het wedstrijdformulier genoteerd staat aan het spel deelneemt. (geen teken)


3) Als een speler schuldig is aan onophoudelijk of herhaaldelijk onsportief gedrag. (925)
De wedstrijdstraf vervangt de tweede persoonlijke straf, maar zal wel worden vergezeld van een vijf- minuten tijdstraf. Onophoudelijk betekent in dezelfde actie en herhaaldelijk voor de tweede keer in dezelfde wedstrijd.

4) Als een speler, in woede, zijn stick of andere delen van de uitrusting breekt. (925)

5) Als een speler schuldig is aan gevaarlijk fysiek spel. (909)
De overtreding wordt gemaakt in een spelsituatie en omvat ook situaties waarin een speler, in een spelsituatie, zichzelf op zijn tegenstander werpt, tegen de boarding of het doel aan tackelt, gooit of laat struikelen

614 Wedstrijdstraf 2
1) Een wedstrijdstraf 2 leidt ook tot een schorsing voor de volgende wedstrijd in dezelfde competitie.

615 Overtredingen die leiden tot een wedstrijdstraf 2
1) Als een speler of begeleider zich tot een handgemeen inlaat. (909) Een handgemeen is een milde vorm van een gevecht zonder slaan of schoppen waarbij de spelers gehoor geven aan pogingen om de vechtenden te scheiden.

2) Als een speler voor de tweede keer in dezelfde wedstrijd een overtreding begaat, die met een vijf-minuten tijdstraf bestraft wordt. (geen teken)
De wedstrijdstraf vervangt de tweede vijf-minuten tijdstraf maar wordt wel vergezeld door een vijf- minuten tijdstraf.

3) Als een begeleider zich onophoudelijk onsportief gedraagt. (925)
De wedstrijdstraf vervangt de tweede twee-minuten tijdstraf + tien-minuten persoonlijke straf, maar wordt wel vergezeld door een vijf-minuten tijdstraf.

4) Als een speler een deel van zijn uitrusting, dat op het punt staat gecontroleerd te gaan worden, voor de controle probeert te corrigeren of om te wisselen. (925)

5) Als een speler of begeleider een overtreding maakt, met duidelijk geen ander doel dan spelbederf. (925)
Hieronder valt wanneer:
Een bestrafte speler opzettelijk het veld betreedt tijdens het spel voordat zijn straf afloopt of opgeheven is. Als het veld wordt betreden tijdens een onderbreking van het spel wordt een twee-minuten tijdstraf toegekend. Als het wedstrijdsecretariaat er verantwoordelijk voor is dat een speler onterecht te vroeg wordt toegelaten tot het veld en de fout wordt opgemerkt tijdens normale speeltijd dan herneemt de speler zijn positie op de strafbank. Dit leidt niet tot extra straftijd en de speler keert terug in het veld als zijn reguliere straftijd afloopt. Als de fout wordt opgemerkt na afloop van de reguliere speeltijd wordt geen verdere actie ondernomen.
Een geblesseerde speler, die is vervangen op de strafbank, deelneemt aan het spel voordat de straftijd afgelopen is.
Een speler wiens straf is afgelopen het veld betreedt, ondanks dat het aantal spelers hem noodzaakt te wachten tot de volgende onderbreking, dan kan dit, afhankelijk van de oorzaak, beschouwd worden als ‘spelen met te veel spelers'.
Overtredingen worden begaan door een team vanuit de wisselzone tijdens een strafbal.
Uitrusting vanuit de wisselzone wordt gegooid tijdens het spel.
Een speler die niet bezig is met een wissel deelneemt of probeert deel te nemen aan het spel vanuit de wisselzone. Dit omvat ook situaties waarin een speler of begeleider bewust tegen de boarding schopt van buiten het veld zodanig dat het spel wordt beïnvloed.
Een speler deelneemt als veldspeler nadat hij heeft deelgenomen als keeper in dezelfde wedstrijd. Een team opzettelijk te veel spelers in het veld heeft.


6) Als een speler een beschadigde stick blijft gebruiken of een verstevigde of verlengde schacht gebruikt. (geen teken)

616 Wedstrijdstraf 3
1) Een wedstrijdstraf 3 leidt ook tot een schorsing voor de volgende wedstrijd in dezelfde competitie en een verdere bestraffing door de tuchtcommissie.

617 Overtredingen die leiden tot een wedstrijdstraf 3
1) Als een speler of begeleider in een gevecht betrokken is. (909)
Onder een gevecht wordt verstaan slaan of schoppen.

2) Als een speler of begeleider zich schuldig maakt aan een grove overtreding. (909)
Hieronder valt ook het gooien van de stick of andere uitrusting naar de tegenstander.

3) Als een speler of begeleider schuldig is aan grof wangedrag. (925)
Grof wangedrag houdt onder meer in: scheidsrechters, spelers, begeleiders, officials of toeschouwers grof beledigen.

4) Als een speler of begeleider schuldig is aan gewelddadig gedrag. (909)
Gewelddadig gedrag betekent een opzettelijke inbreuk op de fysieke integriteit van de persoon zonder toebrengen van letsel. Hieronder valt ook het spugen naar een speler etc.

Ga naar hoofdstuk:   1  |  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   
ScheidsenJoostenBart
WKdames2007Supporters
WKdames2010warmlopen

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl